maharashtra government,ejalseva,Maharashtra water resources department,Irrigation department,ICIS portal

*****New"RFP for supply and customization of web based Estimate & Draft Tender Papers (DTP) application for Water Resources Department" - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.***** New"आलेवाडी बृ.ल.पा. ता. संग्रापूर जि. बुलढाणा प्रकल्पाकरिता मौजे चिचारी ता. संग्रापूर जि. बुलढाणा येथिल क्षेत्र सरळ खरेदीने करावयाचे असल्याने त्या संबंधी जाहीर नोटीस व कास्तकरांची यादी" - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगाव प्रकल्प मौजे टाका ता. नांदुरा शिवारातील जमीन सरळ खरेदीने संपादित करण्याची पूर्व सूचना" - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगाव प्रकल्पातर्गत मौजे हिंगणा इसापुरी या बाधित इसापूर या बाधित गावाचे पुनर्वसनाकरिता मौजे. नारखेड ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथिल अतिरिक्त संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबत पूर्व सूचना" - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"RTS User ID for WRD Offices" - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगाव प्रकल्प मौजे. अडोळखुर्द ता. जळगाव जामोद शिवारातील जमीन सरळ खरेदीद्वारे संपादित करण्याची पूर्व सूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगाव प्रकल्प मौजे पळशीघाट ते प्रकल्पस्थळी जाण्या करिता पोच रस्त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा सरळ खरेदीद्वारे खाजगी जमीन संपादित करण्याची पूर्वसूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपूर अंतर्गत खाजगी जमीन थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करण्यासाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

  • धरण-1
  • धरण-2
  • धरण-3
  • धरण-4
  • धरण-5
शासन पत्र - जलसंपदा विभागासाठी विकसित केलेली ई-सेवा पुस्तक प्रणाली माहिती भरण्याकरीता उपलब्ध करुन देणे बाबत...