maharashtra government,ejalseva,Maharashtra water resources department,Irrigation department,ICIS portal

*****New"मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपूर अंतर्गत खाजगी जमीन थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करण्यासाठी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणेबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना भिवापूर ता. भिवापूर जि. नागपुर अंतर्गत खाजगी जमिन थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करण्यासाठी, जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्याबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"महामंडळा अंतर्गत विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कायदे विषयक सल्ला देण्यास विधीसल्लागाराची निकड लक्षात घेऊन अनुभवी निवृत्त न्यायाधीश यांची पूर्ण वेळ महामंडळाचा कायदेसल्लागर म्हणून नियुक्ती/नेमणूक करण्याच्या जाहिरातीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत" - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगाव प्रकल्प मौजे. सुलतानपुरा ता. जळगाव जा. बुडीत क्षेत्र शिवारातील जमिन सरळ खरेदीद्वारे संपादित करण्याची पूर्व सूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"जिगाव प्रकल्प मौजे पिंपळगाव काळे भाग-२ व पळशीघाट ता. जळगाव जा. शिवारातील जमीन खरेदीव्दारे संपादीत करण्याची पूर्व सूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"चोंढी बृ.ल.पा. प्रकल्प करिता मौजे चोंढी ता.संग्रामपूर जि. बुलढाणा येथील जमिनीचे क्षेत्र धरणाच्या कामाकरिता सरळ खरेदीने ताब्यात घेण्यात येण्याबाबत." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

New"सामाईक दरसूची सन २०१७-१८." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

"जिगाव प्रकल्प मौजे अडोल खूर्द गावाचे पुनर्वसनाकरिता नवीन गावठाण मौज पळशीघाट  शिवारातील जमीन खरेदीव्दारे संपादीत करण्याची पूर्व सूचना." - पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.*****

  • धरण-1
  • धरण-2
  • धरण-3
  • धरण-4
  • धरण-5
शासन पत्र - जलसंपदा विभागासाठी विकसित केलेली ई-सेवा पुस्तक प्रणाली माहिती भरण्याकरीता उपलब्ध करुन देणे बाबत...