कार्यक्षेत्र संघटन तक्ता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन

 

राज्यपाल, श्री चेन्नमनेनी विद्यासागर राव

 

मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
श्री देवेंद्र फडणवीस

 

मंत्री, महाराष्ट्र जलसंपदा विभाग
श्री गिरीश महाजन

 

मा. राज्य मंत्री, जलसंपदा आणि लाक्षेवि
श्री विजय शिवतारे

.
 
 

श्री. आय. एस. चहल
प्रधान सचिव, जलसंपदा प्रकल्प आणि विकास

 

श्री. चं. आ. बिराजदार
सचिव, जलसंपदा व्यवस्थापन आणि लाक्षेवि

 

श्री. रा. वा. पानसे
सचिव, प्रकल्प समन्वय

 
.