अंतर्गत चर्चेसाठी

अ. क्र. अंतर्गत चर्चेसाठीचा विषय दिनांक पहा
सिंचन प्रकल्पांवर कालवे सल्लागार समित्यांची पुर्नरचना करणेबाबतच्या परिपत्रकाच्या प्रारुप मसुदृयावर अभिप्राय कळविणे बाबत. ०१/१०/२०१५ पहा
महाराष्ट्र जलसंपदा कार्य नियमावली मधील "Handing over of Works to Management wing from Construction wing" व "Technical Audit" या प्रकरणाच्या प्रारुप मसुदृयावर अभिप्राय कळविणे बाबत. ०३/११/२०१५ पहा
सिंचन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात एकात्मिक पाणी नियोजनाद्वारे सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी पारंपारिक वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे अभिप्राय कळविणेबाबत . ०४/१२/२०१५ पहा
कालवे नसलेले साठवण तलाव, को.प.बंधारे व बेरेज यावर पाणी वापर संस्था स्थापन करणे व सिंचन व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शक सूचनांच्या प्रारुप मसुदृयावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी अभिप्राय कळविणे बाबत. ०५/१२/२०१५ पहा
"Maharashtra Water Resources Works Manual Volume-I (Chapters)" च्या प्रारुप मसुदृयावर अभिप्राय कळविणे बाबत १९/१२/२०१६ पहा
"Maharashtra Water Resources Works Manual Volume-II (Appendices)" च्या प्रारुप मसुदृयावर अभिप्राय कळविणे बाबत १९/१२/२०१६ पहा