ई सेवा पुस्तक

ई सेवा पुस्तक


प्रोडक्शन करिता ई सेवा पुस्तक लॉगइन


New ई-सेवा पुस्‍तकामधिल वैयक्‍तीक कर्मचारी व सेवा पुस्‍तक कर्मचारी यांनी पडताळणी (Validation) करण्‍यासाठी करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबतसाठी मार्गदर्शनपर PPT Presentation


युजर आयडी

युजर आयडी पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा

१. ई सेवा पुस्तक प्रशिक्षण

ई सेवा पुस्तकात माहिती भरण्यास सुरवात करण्यापुर्वी

अ.क्र. प्रशिक्षण सत्राचे नाव व्हिडीओ प्रशिक्षण पहा व्हिडीओ प्रशिक्षण डाउनलोड करा युजर मॅन्युअल्स पहा
  ई सेवा पुस्तकात जोडावयाच्या सर्व कागदपत्रांची यादी -- -- पहा
ई सेवा पुस्तक तोंडओळख पहा डाउनलोड पहा
माहिती भरण्यापुर्वीच्या महत्त्वाच्या सुचना पहा डाउनलोड पहा
ई सेवा पुस्तकात माहिती कशी भरावी -- -- --
  I) ई सेवा पुस्तकात लॉगइन कसे करावे. पहा डाउनलोड --
  II) स्कॅनिंग कसे तयार करावे? पहा डाउनलोड --
  III) PDF डॉक्युमेंट कसे करावे? पहा डाउनलोड --
ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधिल आकृतिबंधामधिल मॅपिंगची माहिती Attach/Detach Functinality द्वारे वेळोवेळी होणाऱ्या बदल्या/पदोन्नती इत्या‍दीप्रमाणे अद्यावत कशी करावी याबाबत पहा -- --
जलसंपदा विभागात नव्याने रुजू (Newly Recruited) झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदणी (Registration) करण्याची कार्यपदृधती. -- डाउनलोड पहा

२. ई सेवा पुस्तक प्रशिक्षण

ई सेवा पुस्तकातील पहिल्या आठ मोडयुल मध्ये माहिती भरण्याबाबतचे सविस्तर व्हिडीओ प्रशिक्षण तसेच युजर मॅन्युअल येथे उलब्ध आहेत.

अ.क्र. प्रशिक्षण सत्राचे नाव माहिती भरण्याचे टेंपलेट व्हिडीओ प्रशिक्षण पहा व्हिडीओ प्रशिक्षण डाउनलोड करा युजर मॅन्युअल्स पहा
मोडयुल क्रमांक १- Personal Details पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक २- Medical Examination पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ३- Police Verification पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ४- Family Details पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ५- Nominee Details पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ६- Qualification Details पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ७- Past Experience Details पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ८- Professional Exam Details पहा पहा डाउनलोड पहा
मोडयुल क्रमांक ९- Training Details पहा -- -- पहा
१० मोडयुल क्रमांक १०- Posting Details पहा -- -- पहा
११ मोडयुल क्रमांक ११- Probation & confirmation Details पहा -- -- पहा
१२ मोडयुल क्रमांक १२- Additional Charge Details पहा -- -- पहा
१३ मोडयुल क्रमांक १३- Reward Details पहा -- -- पहा
१४ मोडयुल क्रमांक १४- Disciplinary Action पहा -- -- पहा
१५ मोडयुल क्रमांक १५- Leave Details पहा -- -- पहा
१६ मोडयुल क्रमांक १६- LTC Details पहा -- -- पहा
१७ मोडयुल क्रमांक १७- Loans and Advances Details पहा -- -- पहा
१८ मोडयुल क्रमांक १८- GIS/GPAIS Details पहा -- -- पहा
१९ मोडयुल क्रमांक १९- GPF/DCPS Details पहा -- -- पहा
२० मोडयुल क्रमांक २०- Increment & Pay Fixation Details पहा -- -- पहा
२१ मोडयुल क्रमांक २१- 50/55 Review पहा -- -- पहा
२२ मोडयुल क्रमांक २२- Asset & Liabilities Details पहा -- -- पहा
२३ मोडयुल क्रमांक २३- Bank Account Details पहा -- -- पहा
२४ मोडयुल क्रमांक २४- Complaints Details पहा -- -- पहा
२५ मोडयुल क्रमांक २५- Annual Confidential Report Details पहा -- -- पहा
२६ मोडयुल क्रमांक २६- Verification Details पहा -- -- पहा

३. ई सेवा पुस्तकासंबंधीत शासन निर्णय व परिपत्रके

  अ. क्र. विषय देवाण दिनांक कार्यालयाचे नाव पहा
  डिजीटल सेवा पुस्तक व वैयक्तिक माहितीची संगणक प्रणाली शासन निर्णय

  २५/११/२०११

  सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  क्षेत्रीय कार्यालयांर्तगत ई सेवा पुस्तक या अज्ञावलीच्या अंमलबजावणीबाबत.

  २६/०४/२०१३

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरीता ई सेवा पुस्तक ही प्रणाली राबविणेबाबत

  २०/०९/२०१४

  कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
  जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरीता ई सेवा पुस्तक ही प्रणाली राबविणेबाबत.

  ११/११/२०१४

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  DDO मार्फत सर्व पदे व कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांची नोंदणी करण्याबाबत.

  ११/११/२०१४

  कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
  जलसंपदा विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचेकरीता ई सेवा पुस्तक ही प्रणाली राबविणेबाबत.

  १८/११/२०१४

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  ई सेवा पुस्तकात नोंदणी व माहिती भरण्याकरिता मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.

  २५/११/२०१४

  ई प्रशासन प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
  ई सेवा पुस्तक प्रणाली राबविणेबाबत-- मकृखोविम पत्र

  २७/११/२०१४

  ई प्रशासन प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय,पुणे पहा
  ई सेवा पुस्तकाबाबतच्या महत्वाच्या सुचनांचे पत्र

  ११/१२/२०१४

  कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
  १० ई सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदणीचा औरंगाबाद पॅटर्न

  ५/१/२०१५

  ई प्रशासन प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय,पुणे पहा
  ११ ई सेवा पुस्तकात DDO Registration मध्ये महत्त्वाचे बदल उपलब्ध झाले बाबतचे पत्र

  ०८/०१/२०१५

  ई प्रशासन प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय,पुणे पहा
  १२ ई सेवा पुस्तकात Office details मध्ये माहिती भरणेबाबतचे पत्र

  ०२/०२/२०१५

  ई प्रशासन प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय,पुणे पहा
  १३ महत्त्वाचे- ई सेवा पुस्तकातील पहिले पाच मोडयुल माहिती भरण्यास उपलब्ध झाले बाबत.

  २४/०३/२०१५

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  १४ ई सेवा पुस्तक प्रणालीमधिल पहिले पाच मोउयुल मधिल माहिती भरणे करिता मुदतवाढ मिळणेबाबत..

  ०८/०५/२०१५

  कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
  १५ ई सेवापुस्तक प्रणालीतील पहिले पाच मोड्यूलची माहिती दि. ३१/०५/२०१५ पूर्वी भरणेबाबत.

  २९​/०५/२०१५

  ई प्रशासन प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय,पुणे पहा
  १६ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधील मोडयुल १ ते ५ मध्ये वैयक्तिक माहिती भरण्यासाठी दि. २० जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत….

  ०१/०६/२०१५

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  १७ ई सेवा पुस्तक प्रणालीमधील पुढील तीन मोड्युल्स (Qualification Details, Past Experience Details & Professional Exam Details ) माहिती भरणे करीता उपलब्ध करुन देणेबाबत.

  ३१/०७/२०१५

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  १८ सर्व कार्यालयांचा आकृतीबंध ई सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदविणेसाठी दि. ५ व ६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या दृक्श्राव्य परिषदेबाबत शासन पत्र

  २९/१०/२०१५

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  १९ सर्व कार्यालयांचा आकृतिबंध ई सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदविणेसाठी मेटा, नाशिक येथे घेण्यात येणा-या दिनांक १८/११/२०१५, १९/११/२०१५, २०/११/२०१५ व २१/११/२०१५ रोजीच्या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याबाबतचे पत्र

  ०६/११/२०१५

  कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
  २० ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधील जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यालयांचा आकृतीबंध नोंदविणेबाबत करावयाची कार्यवाही.

  १५/०१/२०१६

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  २१ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधील जलसंपदा विभागातील सर्व कार्यालयांचा आकृतीबंध नोंदविणेबाबत करावयाची कार्यवाही. (आधार क्रमांक मॅपिंग करणे)

  १८/०१/२०१६

  कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
  २२ शासन पत्र- ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे आधार क्रमांकाचे मॅपिंग करणेसाठी वाल्मी, औरंगाबाद येथे आयोजित कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याबाबत. (दिनांक ०८/०१/२०१६ ते १२/०१/२०१६)

  ०५/०२/२०१६

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  २३ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये आपले कार्यालयांतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे आधार क्रमांकानुसार मॅपिंग करणेबाबत आयोजित VC करिता उपस्थित राहण्याबाबत (दिनांक २४,२५ व २६ फेब्रुवारी २०१६)

  २०/०२/२०१६

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  २४ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये आपले कार्यालयांतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे आधार क्रमांकानुसार मॅपिंग करणेबाबत

  २९/०२/२०१६

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  २५ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये आपले कार्यालयांतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे आधार क्रमांकानुसार मॅपिंग करणेबाबत

  ३१/०३/२०१६

  अधीक्षक अभियंता, मजसुप्र, मुंबई पहा
  २६ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेली कार्यालये व मंजुर पदसंख्या यांच्या माहितीची पडताळणी मंत्रालय स्तरावरील माहितीसोबत करणेबाबत

  १८/०४/२०१६

  अधीक्षक अभियंता, ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई पहा
  २७ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदणी केलेली कार्यालये व मंजुर पदसंख्या यांच्या माहितीची पडताळणी मंत्रालय स्तरावरील माहितीसोबत करण्यासाठी दि. २५ एप्रिल २०१६ रोजी आयोजित बैठकिबाबत अहवाल सादर करणेबाबत.

  २५/०४/२०१६

  कार्यकारी अभियंता (प्र.व्य.), पीएमओ, पुणे पहा
  २८ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधिल आकृतिबंधामधिल मॅपिंगची माहिती बदल्या/पदोन्नती इत्या‍दीप्रमाणे वेळोवेळी अद्यावत ठेवणेबाबत...

  १०/०५/२०१६

  कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे पहा
  २९ ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधील प्रशिक्षण (Training Details) मोडयुल माहिती भरण्याकरिता उपलब्ध करुन देणे बाबत.

  १०/०५/२०१६

  कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे पहा
  ३० ई-सेवा पुस्तक प्रणाली मधील “Posting Details” व “ Probation and Confirmation Details” ही दोन मोडयुल्स माहिती भरण्याकरिता उपलब्ध करून देणे बाबत....

  ०९/०६/२०१७

  अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई पहा
  ३१ ई-सेवापुस्तक प्रणाली मधील मोड्युल M-10 (Posting Details) & M-11 (Probation & Confirmation Details) मध्ये माहिती भरण्यासाठी V.C. द्वारे दिनांक २३/०६/२०१७ रोजी आयोजित प्रशिक्षणा बाबत .....

  १६/०६/२०१७

  कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे पहा
  ३२ शासन पत्र - जलसंपदा विभागासाठी विकसित केलेली ई-सेवा पुस्तक प्रणाली माहिती भरण्याकरीता उपलब्ध करुन देणे बाबत...

  १४/०९/२०१७

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  ३३ ई-सेवापुस्तक प्रणालीबाबत V.C. द्वारे प्रशिक्षण देणे बाबत ....

  २९/०९/२०१७

  कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे पहा
  ३४ जलसंपदा विभागासाठी विकसित केलेली ई-सेवा पुस्तक प्रणाली माहिती भरण्याकरीता उपलब्ध करुन देणे बाबत.

  १७/०२/२०१८

  जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई पहा
  ३५ ई-सेवा पुस्‍तक्‍ प्रणालीमध्‍ये भरलेल्‍या माहितीचा आढावा व माहितीची पडताळणी बाबत VC दृवारे आयोजित बैठकीस उपस्थित राहणे बाबत

  १७/०२/२०१८

  अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई पहा
  ३६ ई-सेवा पुस्‍तक प्रणालीमध्‍ये भरण्‍यात आलेल्‍या माहितीची पडताळणी करण्‍यासाठी अधिकारी/कर्मचारी व सेवापुस्‍तक अस्‍थापना कर्मचारी यांनी करावयाच्‍या कार्यवाही बाबत VC दृवारे आयोजित प्रशिक्षणास अपस्थित राहणे बाबत

  ०३/०५/२०१८

  कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे पहा
  ३७ सेवापुस्तक आस्थापना कर्मचारी यांनी ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधील M1ते M25 मोडयूल्स मध्ये भरण्यात आलेल्या माहिती पडताळणीच्या (Data Validation) कामाचा आढावा घेण्याबाबत

  १७/०५/२०१८

  अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई पहा

४. ई सेवा पुस्तकासंबंधीत प्रेझेटेशन्स व युजर मॅन्युअल

अ. क्र. लेख पहा
ई-सेवा पुस्तक-परिचय प्रेझेंटेशन. पहा
ई-सेवा पुस्तक- DDO नोंदणी बाबत प्रेझेंटेशन. पहा
ई-सेवा पुस्तक डीडीओ रजिस्ट्रेशन बाबतचे युजर मॅन्युअल. पहा
ई सेवा पुस्तकाबाबत दिनांक २०/१२/२०१४ रोजी VC दृवारे झालेल्याV बैठकिचे सादरीकरण. पहा
ई सेवा पुस्तकाबाबत दिनांक २०/१२/२०१४ रोजी झालेल्याC VC बैठकिचा Video. पहा
DDO Registration मधिल नविन बदलांचा उपयोग करण्याबाबत Video प्रशिक्षण. पहा
पहा- ई-सेवा पुस्तक आधार क्रमांक मॅपिंग बाबत व्हिडीओ प्रशिक्षण पहाण्याकरिता येथे क्लिक करा पहा
पहा - ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमधिल आकृतिबंधामधिल मॅपिंगची माहिती Attach/Detach Functinality द्वारे वेळोवेळी होणाऱ्या बदल्या/पदोन्नती इत्या‍दीप्रमाणे अद्यावत कशी करावी याबाबतचे व्हिडीओ प्रशिक्षण पहाण्याकरिता येथे क्लिक करा पहा
जलसंपदा विभागात नव्याने रुजू (Newly Recruited) झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे ई-सेवा पुस्तक प्रणालीमध्ये नोंदणी (Registration) करण्याची कार्यपदृधती. पहा
१० नोडल अधिकाऱ्यांसाठीच्या प्रशिक्षणाचे powerpoint presentation पहा
११ ई-सेवा पुस्‍तकामधिल वैयक्‍तीक कर्मचारी व सेवा पुस्‍तक कर्मचारी यांनी पडताळणी (Validation) करण्‍यासाठी करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबतसाठी मार्गदर्शनपर PPT Presentation पहा

५. आकृतिबंधबाबतचे शासन निर्णय

अ. क्र. विषय पहा
पाटबंधारे विभागासाठी आवश्यक असलेल्या आस्थापनेच्या तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या कपूर समितीच्या शिफारसी व त्यावरील शासकीय आदेश दि. २५.०१.१९८२ पहा
प्रादेशिक स्तरावर लघु पाटबंधारे कक्षाची निर्मिती करणेबाबत दि. २९.०३.१९८५ पहा
पाटबंधारे विभागाच्या आधिपत्याखालील क्षेत्रीय आस्थापनेचा आढावा आकृतिबंध निश्चित करणे बाबत दि.०६.०२.२००३. पहा
मुख्य अभियंता कोयना आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता कोयना संकल्पचित्र मंडळ अंतर्गत कार्यालयांसाठी आस्थापनेचा आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.१७.०८.२००७. पहा
मुख्य अभियंता कोयना आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता कोयना बांधकाम मंडळ अंतर्गत कार्यालयांसाठी आस्थापनेचा आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.११.०९.२००७. पहा
जलसंपदा विभागाच्या आधिपत्याखालील जलविज्ञान प्रकल्प अंतर्गत विभागांसाठी सुधारित आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.१२.१२.२००७ पहा
जलसंपदा विभागाच्या सर्वेक्षण / अन्वेषण भूवैज्ञानिक विभागांसाठी आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि. २५.०१.२००८. पहा
पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण मंडळ नागपूर अधिपत्याखालील २ उपविभागांसाठी आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि. ०६.०६.२००८. पहा
मुख्य अभियंता कोयना आधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता गुण नियंत्रण मंडळ पुणे , औरंगाबाद आस्थापनेचा आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.१८.०६.२००८. पहा
१० मुख्य अभियंता विद्युत जलविद्युत प्रकल्प आधिपत्याखालील आस्थापनेचा आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.२४.०९.२००८. पहा
११ मुख्य अभियंता यांत्रिकी आधिपत्याखालील आस्थापनेचा सुधारित आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.१४.०२.२०११ . पहा
१२ जलसंपदा विभागाच्या आधिपत्याखालील दक्षता पथकाकडील पदांचा आढावा सुधारित आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि.१३.०३.२०१२ पहा
१३ मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेचा आकृतिबंध तयार करणेबाबत दि. ०८.०९.२००५ पहा