स्वमित्वाधिकार धोरण

या संकेत स्थळावरील माहिती संकलित केली गेली आहे. ती नि:शुल्कपणे कुठल्याही स्वरुपात किवा माध्यमात, कुठल्याही विशिष्ट परवानगी न घेता पुनर्मुद्रित करता येईल.माहिती जशी आहे,तशी तंतोतंत वापरण्यात यावी.तसेच अप्रतिष्ठाकारक पद्धतीने अथवा दिशाभूल करण्याच्या संदर्भात वापरता येणार नाही.जेव्हा या माहितीचे किवा सामग्रीचे प्रकाशन किंवा वापर कराल त्या वेळेस स्त्रोत प्रामुख्याने अभिस्वीकृत केला गेला पाहिजे.ह्या संकेत स्थळावरील माहितीचे पुनर्मुद्रण करण्याची अनुमतीमध्ये या संकेत स्थळावरील माहितीचा विस्तार करू शकत नाही जे की त्रयस्थ पक्षाचे सर्वाधिकार धोरण म्हणून ओळखले जाते.या प्रकारच्या सामग्रीचे पुनर्मुद्रण करायच्या अधिकारासाठी सर्वाधिकार धोरण धारकाशी संपर्क साधावा.