रोजगार संधी

अ.क्र. जाहिरातीचे नाव प्रसिदृधीचा दिनांक पहा

महामंडळा अंतर्गत विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कायदे विषयक सल्ला देण्यास विधीसल्लागाराची निकड लक्षात घेऊन अनुभवी निवृत्त न्यायाधीश यांची पूर्ण वेळ महामंडळाचा कायदेसल्लागर म्हणून नियुक्ती/नेमणूक करण्याच्या जाहिरातीस संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत २७/०३/२०१८ पहा

Archive