रोजगार संधी

अ.क्र. जाहिरातीचे नाव प्रसिदृधीचा दिनांक पहा

अनुभवी निवृत्त न्यायाधीश यांची पूर्णवेळ महामंडळाचा कायदे सल्लागार म्हणून नियुक्ती/नेमणूक करणेबाबत..... ०१/०१/२०१८ पहा

करार तत्त्वावर वकिलांची नियुक्ती, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे..... ०९/०१/२०१८ पहा

जलसंपदा विभागातील सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या सेवा सिंचन व्यवस्थापनाच्या विवक्षित कामाकरीता करार पदृधतीने घेण्याबाबत. ११/०१/२०१८ पहा

Archive