माहिती अंकेक्षण आणि प्रमाणीकरण

अ. क्र. विषय दिनांक देवाण दिनांक पहा
ई-प्रशासन कार्यक्रमासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय स्थापन करणे बाबत.(GR)

०९/०८/२०१२

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
क्षेत्रिय कार्यालयांकडुन होणाऱ्या संगणक प्रणालीच्या खरेदीबाबत.

१२/०९/२०११

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
ई-प्रशासन प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापन करणे बाबत.(GR)

१२/०३/२०१३

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
ई-जलसेवा प्रकल्प राबवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन पथकांची स्थापना करणे बाबत.(GR)

०४/०४/२०१३

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
ई-जलसेवा प्रणालीमध्ये Data Digitization करणे बाबत.(GR)

०६/०६/२०१३

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
Data Card च्या खरेदीबाबत पत्र

१०/०६/२०१३

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
ई-जलसेवा प्रकल्पांतर्गत Go Live-टप्पा २ कार्यान्वित करणेबाबत.

०३/०७/२०१३

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
मासिक लेखा मोडयुल M24 मार्फत सादर करणे बाबत.

२३/०८/२०१३

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
बिगर सिंचन पाणी वापर आरक्षणाच्या सद्यस्थितीबाबतचा अहवाल.

२७/०८/२०१३

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
१० ई-जलसेवा प्रणालीमध्ये Data Monitoring Dashboard उपलब्ध झाल्याबाबत.

२८/०८/२०१३

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
११ ई-जलसेवा प्रकल्पाअंतर्गत ई-जलसेवा अभियान राबविणेबाबत. (परिपत्रक) .

१२/०९/२०१३

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
१२ संगणक व तदनुषंगिक बाबींचा पुरवठा करण्याबाबत.

२२/११/२०१३

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
१३ माहिती भरताणा येणाऱ्या अडचणींबाबत Help Desk शी संपर्क साधणे बाबत.

१३/१२/२०१३

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
१४ ई-ऑफिस प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत.(GR)

२२/११/२०१३

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
१५ संगणक व तदनुषंगिक बाबींचा पुरवठा करण्याबाबत-Reminder

२८/०२/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
१६ M19 मोडयुल मधील बिगर सिंचन ग्राहकाची एका लिंक मधील माहिती वगळण्यात येत असल्याबाबत.

१८/०३/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
१७ उप अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी STeDE हा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य करणे बाबत.

२०/०३/२०१४

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
१८ बिगर सिंचन पाणी प्रस्तावा सोबत ई-जलसेवा मोडयुल मधील प्रमाणित प्रत सादर करणे बाबत. (GR)

२२/०४/२०१४

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
१९ अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या अर्धा टक्का निधी ई-गव्हर्नन्ससाठी वापरे बाबत. (GR)

०३/०५/२०१४

माहिती तंत्रज्ञान विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
२० ई-जलसेवा प्रणालीतील Clarity वरील Personal Setting ची माहिती पुर्ण करणेबाबत.

२०/०५/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
२१ ई-जलसेवा प्रकल्पांतर्गत M6-भुसंपादन या मोडयुल मध्ये माहिती भरणे बाबत.

२८/०५/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
२२ ई-जलसेवा प्रकल्पाची अंमलबजावणी व वापर अनिवार्य करणेबाबत. (परिपत्रक)

०५/०६/२०१४

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
२३ ई-जलसेवा प्रणालीमध्ये नविन धरण/प्रकल्प व बिगरसिंचन वापरकर्ता बनविण्याच्या अधिकाराबाबत.

२१/०६/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
२४ ठेकेदारांची माहिती Validte करण्याबाबत.

२५/०६/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
२५ M19 मधिल माहिती तात्काळ भरण्याच्या सुचना देण्याबाबत.

२६/०६/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
२६ उप अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी STeDE हा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य करणे बाबत-Amendment

१४/०७/२०१४

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
२७ ई-जलसेवा प्रणालीदृवारे महामंडळाअंतर्गत विभागीय कार्यालयांचे लेखे ऑनलाइन पदृधतीने सादर करणेबाबत.

२२/०७/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
२८ मोडयुल M28 Land Asset मध्ये भरलेल्या माहितीचे वर्गिकरण तात्काळ करणे बाबत.

२५/०७/२०१४

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
२९ ई- जलसेवा प्रणालीमधिल मोडयुल M6 व M28 मधिल माहिती भरण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना.

१३/०८/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३० ई- जलसेवा प्रणाली मधील मोडयुल २४ (महामंडळ लेखे) मास्टर ट्रेनरची यादी

२१/१०/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३१ सर्व कार्यालयांची माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५, कलम ४(१)(ख) अन्वये प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबींची माहिती माहिती उपलब्ध करुन देणे बाबत.

०२/०९/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३२ ई- मुख्य संकेतस्थळाकरीता कार्यालयांची माहिती उपलब्ध करुन देणे बाबत

२०/१०/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
३३ एकात्मिक संकेतस्थळावरती निविदांची माहिती प्रसिध्द करण्याबाबत.

२०/१०/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
३४ ई जलसेवा प्रणालीमधील एम-११ मोडयुलमधील प्रक्रिया (Process) वापरकर्ताद्वारे सुरु करणेबाबत

११/११/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३५ ई जलसेवा प्रणालीआवृत्ती १.२ मोडयुलमधील बदलाबाबत सादरीकरण (M10,M11,M123,M24,M25)

१०/१२/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३६ ई जलसेवा प्रणालीआवृत्ती १.२ मोडयुलमधील बदलाबाबत सादरीकरण (M8,M13,M16,M19)

१०/१२/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३७ ई जलसेवा प्रणालीआवृत्ती १.२ मोडयुलमधील बदलाबाबत सादरीकरण M8 भाग १

१०/१२/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३८ मोड्यूल M8 मधील एडिटिंग बाबत मार्गदर्शक सूचना

१२/१२/२०१४

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
३९ ई सेवा पुस्तकाबाबतच्या महत्वाच्या सुचनांचे पत्र

११/१२/२०१४

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
४० मोड्यूल M२४ (महामंडळ लेखे) मधील वारंवार विचारले जाणारी प्रश्नोत्तरे

१/१/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
४१ ई जलसेवा प्रणाली M8 मध्ये Online Bill तयार करणेबाबत

२१/१/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
४२ ई जलहमी प्रशिक्षणासाठी साहित्य -बिगरसिंचन ग्राहकसेवा सादरीकरण

२९/०६/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
४३ ई जलहमी प्रशिक्षणासाठी साहित्य -बिगरसिंचन ग्राहकसेवा वापरकर्ता नियमपुस्तिका

२९/०६/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
४४ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ई जलहमीबाबत शासन पत्र

२९/०६/२०१५

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
४५ झिम्ब्रा मेल पासवर्ड रिसेट करणेबाबत माहिती

२७/०८/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
४६ निविदा सूचना संकेतस्थळावरती अपलोड करण्याविषयी पत्र

१५/०९/२०१५

कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे पहा
४७ जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर विभागातील सर्व कार्यालयांची माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५, अन्वये प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबींची माहिती अपलोड करणेबाबत शासनाचे पत्र

१६/०९/२०१५

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
४८ Zimbra मेल Outlook मध्ये कसा Configure करावा याबाबतचे युजर मॅन्युअल

२३/०९/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
४९ ई जलसेवा प्रणालीआवृत्ती १.२ मोडयुलमधील बदलाबाबत सादरीकरण M8

३०/१०/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
५० ई जलसेवा प्रणालीआवृत्ती १.२ मोडयुलमधील बदलाबाबत सादरीकरण M10

३०/१०/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
५१ ई जलसेवा प्रणालीआवृत्ती १.२ मोडयुलमधील बदलाबाबत गृहीतके

३०/१०/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
५२ ई जलसेवा प्रणाली Video conferencing Recording

१/१२/२०१५

प्रकल्प व्यवस्थापन कार्यालय, पुणे पहा
५३ पहा शासन निर्णय -प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्षाचे रुपांतरण करुन जलसंपदा ई प्रशासन मंडळ करण्याबाबत

०२/०४/२०१६

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
५४ जलसंपदा विभागाच्या संकेतस्थळावर विभागातील सर्व कार्यालयांची माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५, अन्वये प्रसिध्द करावयाची १ ते १७ बाबींची माहिती अपलोड करणेबाबत शासनाचे पत्र

१६/०५/२०१६

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
५५ M2 आणी M8 मोडयुल्स मधील नविन बदलाबाबतचे पॉवर पाँईन्ट प्रझेंन्टेशन पहा दिनांक १५/०६/२०१६

१५/०६/२०१६

जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई पहा
५६ धरणे व धरण कोड

०५/०७/२०१६

जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, मुंबई पहा
५७ जलसंपदा विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व प्रादेशिक कार्यालयात ई-प्रशासनाचे कामाकरीता कक्ष स्थापन करणेबाबत…

२७/०५/२०१६

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
५८ M8- Ongoing Project Tracker बाबतचे युजर मॅन्युअल

२३/०८/२०१६

बांधकाम संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
५९ जिल्हा पुस्तिका अपलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देणे बाबतचे पत्र

१९/११/२०१६

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६० शासकीय पत्रव्यवहारासाठी ई- मेलचा वापर अनिवार्य करण्याबाबतचे परिपत्रक

२१/११/२०१६

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६१ पहा पत्र- सेवार्थ आयडी उपलब्ध करुन देणे बाबत करण्याच्या कार्यवाही बाबत मार्गदर्शनपर Video Conference (VC)

१४/२/२०१७

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६२ शासन पत्र- जलसंपदा विभागातील कार्यरत ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या सेवार्थ प्रणालीमधे नोंद नाही, त्यांची सदर प्रणालीमध्ये नोंद करुन त्यांना सेवार्थ आयडी उपलब्ध करुन देणे बाबत

१६/०२/२०१७

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६३ ई-जलश्रुती बाबत माहिती पुस्तिका

०१/०३/२०१७

बांधकाम व्यवस्थापन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६४ ई-जलश्रुती ३.० Application

०१/०३/२०१७

बांधकाम व्यवस्थापन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६५ ई-टाईम्स User Manual

१२/०४/२०१७

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६६ ई-प्रशिक्षण माहिती व्यवस्थापन व मुल्यमापन प्रणाली (ई-टाईम्स)] बाबत मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण Video Conference (VC) दिनांक २१/०४/२०१७ बाबतचे पत्र

१२/०४/२०१७

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६७ प्रतिनियुक्ती मोडयुल (Deputation Module) वापरण्याबाबत सविस्तर प्रशिक्षण कार्यशाळा दिनांक १७/०५/२०१७ व १८/०५/२०१७ रोजी मंत्रालया, मुंबई ७ वा मजला, दालन क्रमांक ७२२ मध्ये सकाळी १० वाजता

१७/०५/२०१७

प्रशासन संगणीकरण विभाग, पुणे पहा
६८ जिल्हा पुस्तिका अपलोड करण्यासाठी उपलब्ध करून देणे बाबतचे पत्र

१९/११/२०१६

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
६९ शासकीय पत्रव्यवहारासाठी ई- मेलचा वापर अनिवार्य करण्याबाबतचे परिपत्रक

२१/११/२०१६

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन पहा
७० ई-जलश्रुती ४.० बाबत माहिती पुस्तिका

०४/0८/20१७

बांधकाम व्यवस्थापन संगणीकरण विभाग, पुणे View