जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र

अ. क्र. ई-जलसेवा वार्तापत्र पहा
ई-जलसेवा वार्तापत्र खंड-१ (२०११-१२) पहा
ई-जलसेवा वार्तापत्र खंड-२ (२०१२-१३) पहा
ई-जलसेवा वार्तापत्र खंड-३ (२०१३-१४) पहा
ई-जलसेवा वार्तापत्र खंड-४ (२०१४-१५) पहा
ई-जलसेवा वार्तापत्र खंड-५ (२०१५-१६) पहा
जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र एप्रिल २०१६ पहा
जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र जुलै २०१६ पहा
जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र ऑक्टोबर २०१७ पहा
जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र नोव्हेंबर २०१७ पहा
१० जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र जानेवारी २०१८ पहा
११ जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र फेब्रुवारी २०१८ पहा
१२ जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र मार्च २०१८ पहा
१३ जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र एप्रिल २०१८ पहा
१४ जलसंपदा ई-प्रशासन वार्तापत्र जानेवारी २०१९ पहा