माहिती केंद्र

माहिती केंद्र

माहिती केंद्र हे जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्प, भू-संपादन आणि पुर्नवसन प्रकरणांच्या सद्य:स्थितीची माहिती पूरविते.