अर्थसंकल्पीय तरतुद


जलसंपदा विभागाचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक

महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पीय सुधारणेचा एकात्मिक भाग म्हणून विकास कार्यक्रम हाताळणाऱ्या विभांगासाठी कार्यक्रम अंदाजपत्रकाची पध्दती अनुसरलेली आहे.


जलसंपदा विभागाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक

कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.