कृष्णा

कृष्णा उपखोऱ्यांचे एकात्मिक राज्य जलआराखडे


के-१ – उर्ध्व कृष्णा उपखोरे

कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

के-२ – मध्य कृष्णा (अग्रणी) उपखोरे

कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

के-३ – घटप्रभा

कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

के-५ – उर्ध्व भीमा उपखोरे

कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

के-६ – निम्न भीमा उपखोरे

कृपया, पीडीएफ फाईल डाउनलोड करण्यासाठी खालील दुव्याचा वापर करा.